Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

REGULAMIN POMOCY P-P

ZAŁĄCZNIK NR 3
do Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU PLANUJĄCEGO I KOORDYNUJĄCEGO UDZIELANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU GMINNYM NR1 W WIĘCBORKU

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (DzU 2010 nr 228, poz. 1487),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia wychowania i opieki dla dzieci młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (DzU 2010 nr 228, poz. 1490).


1. Zespól planujący i koordynujący udzielanie pomocy psychologiczno pedagogicznej tworzy dyrektor przedszkola.
2. Zespół składa się z nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem.
3. Dyrektor wyznacza osobę koordynująca prace zespołu.
4. Gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zespół:
• dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu jego funkcjonowania,
• opracowuje Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny uwzględniający zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej,
• nie rzadziej niż raz w roku szkolnym dokonuje oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
• w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu.
5. W przypadku pozostałych dzieci zespół:
• zakłada i prowadzi Kartę indywidualnych potrzeb dziecka,
• ustala zakres, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej, określa zalecane formy i sposoby oraz okresy udzielania tej pomocy,
• na podstawie ustalonych przez dyrektora przedszkola form i sposobów udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz okresów jej trwania oraz wymiaru godzin, opracowuje dla dziecka Plan działań wspierających,
• dokonuje oceny efektywności danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, po zakończeniu jej udzielania,
• do 15 kwietnia zespół dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej dziecku w danym roku szkolnym,
• na wniosek rodziców dziecka, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne zespół dokonuje oceny efektywności danej form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przed upływem ustalonego przez dyrektora przedszkola okresu jej udzielania,
• dokonując oceny zespół określa wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z dzieckiem, w tym zalecane formy sposoby i okresy udzielania dalszej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
6. Zespół podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.
7. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż dwa razy w roku.
8. Osoby biorące udział w spotkaniu są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniu zespołu.Opublikował: Szymon Grabinski
Publikacja dnia: 12.11.2012
Podpisał: Anna Pankanin
Dokument z dnia: 12.11.2012
Dokument oglądany razy: 504