Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Udzielanie pomocy P-P

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU GMINNYM NR1 W WIĘCBORKU

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (DzU 2010 nr 228, poz. 1487),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia wychowania i opieki dla dzieci młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (DzU 2010 nr 228, poz. 1490),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ze zm.(DzU 2002 nr 23, poz. 225).

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.
2. Zadaniem nauczycieli i specjalistów jest rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów uczęszczających do przedszkola.
3. W przypadku stwierdzenia, że dziecko wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną nauczyciele i specjaliści informują o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola.
4. Dyrektor tworzy zespół, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno pedagogicznej (załącznik nr 1, 2).
5. Dyrektor tworzy zespół dla dziecka:
• posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
• posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
• posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
• posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym specjalistycznej,
• które nie posiada opinii lub orzeczenia, niezwłocznie po otrzymaniu od nauczyciela lub specjalisty informacji o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
6. Zespół składa się z nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem.
7. Zadania zespołu określono w regulaminie funkcjonowania zespołu ( załącznik nr 3)
8. Dyrektor wyznacza osobę koordynującą prace zespołu. Do zadań koordynatora należy:
• ustalanie terminów spotkań zespołu,
• zawiadomienie o terminie spotkania zespołu: dyrektora i wszystkich członków zespołu z 2-tygodniowym wyprzedzeniem,
• prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
• przedkładanie Karty indywidualnych potrzeb dziecka dyrektorowi szkoły, po każdym spotkaniu zespołu.
9. Gdy dziecka posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zespół:
• dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu jego funkcjonowania,
• opracowuje Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny uwzględniający zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej,
• nie rzadziej niż raz w roku szkolnym dokonuje oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
• w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu.
10. Dyrektor przedszkola zatwierdza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia określone w Indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, które pedagodzy specjalni zatrudnieni w przedszkolu realizować będą wspólnie z innymi nauczycielami lub w których będą uczestniczyć.
11. W przypadku dziecka: posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, oraz dziecka, które wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, zespół:
• zakłada i prowadzi kartę indywidualnych potrzeb dziecka,
• ustala zakres, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej, określa zalecane formy i sposoby oraz okresy udzielania tej pomocy,
• na podstawie ustalonych przez dyrektora form i sposobów udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okresów jej trwania oraz wymiaru godzin opracowuje dla dziecka Plan działań wspierających,
• dokonuje oceny efektywności danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, po zakończeniu jej udzielania,
• do 15 kwietnia zespół dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej uczniowi w danym roku szkolnym, dokonując oceny zespół określa wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z dzieckiem, w tym zalecane formy sposoby i okresy udzielania dalszej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
12. Dyrektor przedszkola na podstawie zaleceń zespołu ustala dla dziecka formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin.
13. O terminie spotkania zespołu oraz ustalonych dla dziecka formach, sposobach i okresach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, dyrektor zawiadamia rodziców dziecka (załącznik nr 4 i nr 5).
14. Na wniosek rodziców dziecka lub nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne zespół dokonuje oceny efektywności danej form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przed upływem ustalonego przez dyrektora przedszkola okresu jej udzielania.
15. Na podstawie oceny efektywności, dyrektor decyduje o wcześniejszym zakończeniu udzielania dziecku danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
16. Dyrektor wnioskuje o udział w spotkaniu zespołu przedstawiciela poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym specjalistycznej.
17. Rodzice dziecka mogą wnioskować o udział w spotkaniach zespołu: lekarza, psychologa, pedagoga, logopedy lub innego specjalisty.
18. Osoby biorące udział w spotkaniu są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniu zespołu.
19. Zespół zakłada i prowadzi Kartę indywidualnych potrzeb dziecka, po każdym spotkaniu zespół przedstawia kartę dyrektorowi przedszkola.
20. Dokumentację udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz dokumentacja badań i innych czynności uzupełniających dla każdego dziecka gromadzona jest w formie segregatora przez pedagoga.
21. Po zakończeniu uczęszczania przez dziecko do przedszkola rodzice dziecka otrzymują oryginał karty. Kopię przechowuje się w dokumentacji przedszkola.
22. Za zgodą rodziców dziecka dyrektor przedszkola przekazuje kopię karty do szkoły, do której dziecko zostało przyjęte.Opublikował: Szymon Grabinski
Publikacja dnia: 26.02.2013
Podpisał: Anna Pankanin
Dokument z dnia: 12.11.2012
Dokument oglądany razy: 961