Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Procedura dotycząca przebywania dzieci w przedszkolu


PROCEDURA DOTYCZĄCA ZDROWYCH I BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRZEBYWANIA DZIECI W PRZEDSZKOLU

PODSTAWA PRAWNA:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela ( Dz.U.z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm).
• Ustawa z dnia 6 września 2001r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach ( Dz.U. z 2001r. Nr 126, poz.1384 z późn. zm .).
• Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz.U.z 2001 r. Nr 10 , poz. 75 oraz z 2007 r.Nr35, poz.222 z późn. zm.).
• Rozporządzenie M E N i S z dnia 31 grudnia 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U.z 2003 r. Nr6 , poz.69)
• Statut przedszkola

.
CEL PROCEDURY


Zapewnienie zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania , w tym ochrona zdrowia dziecka w przedszkolu.

§1
BEZPIECZEŃSTWO


1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi , dostosowuje metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych , z uwzględnieniem warunków lokalowych , a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu i poza jego terenem.
2. Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym , jak i psychicznym .
3. Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy BHP i ppoż. , które określają instrukcje BHP i Instrukcja ppoż.
4. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za życie i zdrowie dzieci mu powierzonych , a w przypadku ich narażenia ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną.
5. Ubiór dziecka oraz obuwie zmienne powinny być wygodne ,praktyczne , bezpieczne oraz dostosowane do warunków atmosferycznych , w tym umożliwiające codzienny pobyt dziecka na powietrzu . Wskazane jest , szczególnie w grupach młodszych , pozostawienie przez rodziców zapasowych części garderoby ( w miejscu wyznaczonym ).
6. Zabrania się zakładania dzieciom szelek , pasków z metalowymi klamrami oraz biżuterii, w tym łańcuszków i bransoletek.
7. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym zajęcia i zabawy odbywają się na wyznaczonym ternie ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci jedynie pod opieką nauczycieli.
8. Podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym , parku itp. Nie wolno dzieciom oddalać się samodzielnie.
9. Dzieci przemieszczają się z przedszkola na teren poza nim jedynie w kolumnach .nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia liczebności grupy.
10. Każde wyjście nauczyciela z dziećmi poza teren przedszkola jest odnotowywane w zeszycie wyjść.
11. Nauczyciel jest odpowiedzialny za organizację zajęć pod kątem zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa . Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.
12. Sprzęt zabawowy w ogrodzie przedszkolnym podlega codziennej kontroli przez rzemieślnika.
13. Wszelkie uwagi co do sprawności sprzętu należy niezwłocznie zgłaszać dyrektorowi.
14. Dzieci podlegają nieprzerwanej opiece sprawowanej przez nauczyciela – zabrania się pozostawiania dzieci bez opieki nawet na chwilę.
15. Nie wolno dzieciom podczas dnia samowolnie wychodzić z klasy .
16. Nauczyciel odpowiada za stan zabawek , sprzętu ,wyposażenia znajdującego się w jego Sali i pomieszczeniach przyległych .
17. Nauczyciel ustala wraz z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie , wdraża je, zapoznaje z nimi rodziców dzieci .
18. W czasie godzin dydaktycznych nauczyciel nie wykonuje czynności nie związanych z opieką nad dziećmi , jego uwaga skupiona jest wyłącznie na nich .

§2
PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola określa Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola Gminnego Nr1 w Więcborku

§3
ZDROWIE

1.Rodzice przyprowadzają do przedszkola TYLKO DZIECKO ZDROWE.
2.Dziecka chorego lub z podejrzeniem choroby NIE NALEŻY przyprowadzać do przedszkola.
3.Dzieci z wyraźnymi objawami chorobowymi ( np .zakatarzone, przeziębione , kaszlące , z gorączką , wysypką itp.) nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.
4.W stanach infekcji ,chorób skórnych , zakaźnych oraz po urazach ( załamania ,zabiegi chirurgiczne , inne ) dziecko NIE MOŻE UCZĘSZCZAĆ do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.
5. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych dziecka oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten temat.
6. Nauczyciele na bieżąco podają rodzicom informację o samopoczuciu dziecka lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w przedszkolu.
7.W czasie pobytu dziecka w przedszkolu , w przypadku zaobserwowania wystąpienia lub zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów i złego samopoczucia , stanowiącego zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci w przedszkolu ( m.in. uporczywy kaszel , uporczywy katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, ból ucha , wysypka niewiadomego pochodzenia , podwyższona temperatura, urazy i inne) NAUCZYCIEL MA OBOWIĄZEK POWIADOMIENIA telefonicznego rodzica/opiekuna prawnego oraz poinformowania dyrektora o stanie zdrowia dziecka.
8. Po otrzymaniu od nauczyciela lub dyrektora informacji o stanie zdrowia dziecka RODZIC JEST ZOBOWIĄZANY DO NIEZWŁOCZNEGO ODEBRANIA dziecka z przedszkola , ze wskazaniem konieczności konsultacji lekarskiej.
9.W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami nauczyciel lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z innymi osobami upoważnionymi przez rodziców do odbioru dziecka.
10. W sytuacjach nagłych , gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej , nauczyciel , dyrektor są zobowiązani do zastosowania procedury postępowania w przypadku zaistnienia wypadku dziecka, tj. w szczególności do podjęcia działań związanych z udzieleniem pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania Pogotowia Ratunkowego , a także zawiadomienia rodziców i dyrektora o zaistniałym zdarzeniu.
11.W przypadku wystąpienia u dziecka choroby akanej Przedszkole ma prawo żądać od rodzica , a rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.
12.W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii różnego typu ( np .pokarmowa i związanych z tym szczególnych wymagań żywieniowych ) rodzice sa zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego wskazującego rodzaj alergii.
13. W przypadku wpisu przez rodzica /prawnego opiekuna dziecka w kartę zgłoszenia szczególnych sytuacji chorobowych ( np .bezdech , krwawienia i inne ) rodzic zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego wyrażającego zgodę na pobyt dziecka w grupie przedszkolnej ze wskazaniem na danej przypadłości.
14.W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych leków doustnych , wziewnych oraz w postaci zastrzyków, maści ,płynów, żelu.
15.Przyprowadzanie dziecka do przedszkola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody rodziców na udział dziecka we wszystkich zajęciach ,spacerach i wycieczkach ( miejscowych).Wycieczki poza miejsce zamieszkania dokumentuje się kartą wycieczki .Przedszkole , zgodnie z obowiązującym prawem , nie spełnia życzeń rodziców , aby dzieci po przebytych chorobach i dłuższej nieobecności nie wychodziły na powietrze i nie uczestniczyły w spacerach i zabawach w ogrodzie przedszkolnym ( nie ma możliwości pozostawienia dziecka lub części grupy w sali).
16. Pomieszczenia przedszkola , w których odbywają się zajęcia , wietrzy się dokładnie w czasie pobytu dzieci na powietrzu , a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich wychowanków przedszkola rodzice i personel placówki są zobligowani do współpracy oraz wzajemnego poszanowania praw i obowiązków wszystkich podmiotów niniejszej procedury.
2. Procedura obowiązuje w równym stopniu wszystkich rodziców/ opiekunów prawnych oraz wszystkich pracowników przedszkola.
3. Zmian w niniejszej procedurze dokonuje dyrektor w formie pisemnej , po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

Procedura została zaopiniowana pozytywnie przez Radę Pedagogiczną w dniu…………….
i obowiązuje z dniem podpisania.

Rada Pedagogiczna:                                                                                                         DyrektorOpublikował: Szymon Grabinski
Publikacja dnia: 26.02.2013
Podpisał: Anna Pankanin
Dokument z dnia: 26.02.2013
Dokument oglądany razy: 649